ULAMA'-ULAMA' AHLI HADITS (MUHADDITSIN) DI INDIA

http://2.bp.blogspot.com/_oj9Ctwpu1vM/S96OERyE43I/AAAAAAAAAQU/N_gBDFXC_YQ/s1600/m-yosof.JPG
Maulana Yusuf Kandahlawi rah.a.Di  zaman  Khalifah  Al-Walid  bin  Abdul  Malik  Al-Umawi,  iaitu  di  akhir  abad pertama  Hijrah,  Muhammad  bin  Qasim  Ast-Staqafi  telah  dapat  membuka wilayah  Sind  di  Barat  Laut  India.  Sejak  saat  itu  wilayah  Sind  telah  rasmi menjadi daerah kekuasaan pemerintahan Islam yang berpusat di Damascus dan begitu pula ketika pusat pemerintahan Islam berpindah dari Damascus ke Baghdad  di  Iraq  semasa  pemerintahan  Bani  Abbas.  Dalam  masa  yang berkurun-kurun  ini  banyak  ulama'  dan  tokoh-tokoh  agama  yang  datang ke tanah  India  terutama  dari  keturunan  Ali  bin  Abi  Thalib  yang  lebih  dikenali dengan   panggilan   Alawiyyin,   kerana   mereka   lari   dari   kekejaman   Bani Umaiyyah dan Bani Abbad yang sentiasa dendam terhadap mereka.

Para ulama' ini datang ke tanah India membawa ilmu pengetahuan dan ajaranagama. Di antara mereka yang terkenal ialah Syekh Israil bin Musa al-Bashri yang berasal dari Kota Basrah (Iraq) dan Syekh Mansur bin Hatim An-Nadwi, seorang ahli ilmu nahu (ilmu tata bahasa Arab), Syekh Ibrahim bin Ahmad Ad- Dibuli,  Syekh  Ahmad  bin  Abdullah  Ad-Dibuli,  Syekh  Abul  Abbas  Ahmad  bin Muhammad Al-Mashur dan lain-lain lagi.

Ketika Sultan Mahmud Al-Ghaznawi datang memasuki India pada akhir abad keempat Hijrah, banyak pula ulama' yang datang mengiringinya. Kebanyakan dari mereka itu datang dari daerah Khurasan dan Iran Utara. Mereka datang ke India untuk menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan berdakwah kepada jalan Allah. Tetapi mereka telah membawa pola pemikiran baru dan corak ilmu pengetahuan yang tersendiri. Mereka sangat fanatic dengan Mazhab Hanafi yang mereka anuti. Mereka sibuk dan lebih banyak mementingkan masalah- masalah kilafiyah dan falsafah Yunani yang telah usang itu daripada kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Dari itu lahirlah generasi penerus yang mewarisi ilmu mereka. Terlalu sedikit yang mempelajari ilmu hadia dan Tafsir. Sekiranya ada di antara mereka yang telah membaca kitab hadis "Masyraiqul-anwar" karangan Imam Ash-Shaghani atau  kitab  "Masgabihus  Sunnah"  karangan  Imam  Muhyis-Sunnah  Husen  al Farra, ia sudah merasa ilmu hadisnya sudah mendalam. Dan sekiranya ada di antara mereka yang sudah membaca kitab "Misykatul-Mashabiih", dia merasa sudah sampai ke martabat ahli hadis.

Pengetahuan hadis masih terasa dangkal di kalangan ulama' India, sehingga ke akhir abad yang kesepuluh Hijrah. Pada akhir abad ini, datanglah beberapa ulama' hadis ke Tanah India seperti Syekh Abdul Mu'thi Al-Makki (wafat tahun 999H)  yang  datang  dari  tanah  suci  Mekkah,  Syekh  Syihabuddin  Ahmad  Al- Mishri (wafat tahun 992H) dari Mesir dan Syekh Muhammad bin Ahmad Al- Faakihani   (wafat   tahun   992H).   Mereka   datang   ke   Tanah   India   untuk menyebar-luaskan  ilmu  Hadis  dan  mengajarkannya  kepada  ulama'-ulama' India pada ketika itu.

Dari  apa  yang  ditanamkan  oleh  para  ulama'  yang  kita  sebutkan  di  atas, lahirlah  generasi  yang  bersemangat  untuk  memperdalami  ilmu  hadis  dari bangsa  India  sendiri.  Mereka  sudah  mulai  menggemari  ilmu  hadis  dan merasakan kelazatannya. Banyak di antara mereka yang pergi ke Tanah Suci Mekkah  untuk  belajar  ilmu  hadis  dari  ulama'-ulama'  besar,  ahli  hadis  yang mengajar di sana.

Di antara ulama' India yang terkenal dalam ilmu hadis pada waktu itu ialah Syekh  Abdullah  bin  Sa'dullah  As-Sindi,  Syekh  Rahmatullah  As-Sindi,  Syekh Yaqub  Al-Kasynuru  (wafat  tahun  1003H),  Syekh  Abdullah  Syamsuddin  Al- Sultanpuri    dan    Syekh    Muhammad    Tahir    Al-Fatani    Al-Ghujerati yang mengarang  kitab  "Majma'ul  Biharil  Anwar,  Fi  Gaharaibit  Tanzili  Wa  Lathaifil Akhbar",  sebuah  kitab  yang  sangat  penting  dalam  ilmu  hadis  kerana ia memuatkan perbahasan yang menerangkan kalimat-kalimat sulit yang sering ditemui dalam kitab-kitab hadis.


Setelah itu lahirlah Syekh Abdul-Haq Bin Saifuddin Ad-Dahlawi (958 - 1052H). Beliau  sangat  gigih  berusaha  meluaskan  penyebaran  ilmu  hadis  di  tanah India.  Beliau  telah  menulis  dua  kitab  hadis  yang  merupakan  keterangan kepada   kitab   Misykatul-Mashabih.   Kitab   pertama   dalam   Bahasa   Persia dinamakan "Asyi'atul Lama'at" dan yang kedua dalam Bahasa Arab berjudul "Lama'atut Tanqih". Setelah beliau wafat , tugas ini diteruskan oleh anaknya yang bernama Syekh Nurul Haq Ad0Dahlawi (wafat tahun 1075H), pengarang kitab "Taisirul Qari Syarhil Bukhari" dalam Bahasa Persia, bahasa umat Islam India ketika itu.

Setelah itu datanglah satu babak baru yang dipimpin oleh Imam Ahmad Bin Abdur-Rahim, yang lebih terkenal dengan sebutan Syah Walyullah Ad-Dahlawi (wafat  tahun  1176H).  Beliau  merupakan  pangkal  keberhasilan  ulama'  India merebut martabat yang tinggi dalam ilmu hadis dari abad ketiga belas yang lalu sehingga kini.

Pada  mulanya,  Imam  Waliyullah  Ad-Dahlawi  telah  berguru  dengan  ayahnya sendiri,   Syekh   Abdur-Rahim   Ad-Dahlawi.   Kemudian   beliau   meneruskan pelajarannya ke Tanah Suci Mekkah dan Madinah. Di Madinah beliau telah berguru dengan seorang ahli hadis yang berasal dari bangsa Kurdi bernama Syekh Abu Tahir Al-Kurdi. Ad-Dahlawi begitu terpengaruh dengan gurunya itu dan  hatinya  terdorong  untuk  terus  duduk   di  dalam   halaqahnya (majlis ta'limnya) selama beliau berada di Madinah. Apabila pulang ke India, beliau terus menyebarkan ilmu hadis yang telah diterima dari gurunya tadi. Dahlawi juga  mempunyai kecerdasan yang luarbiasa sehingga beliau dapa mengembangkan  bakatnya  yang  telah  ada.  Banyak  rahsia  ilmu  hadis  yang dapat  dikeluarkannya.  Beliau  adalah pembuka  babak  baru dalam  lembaran sejarah ilmu hadis di India.

Tiga puluh tahun lamanya Dahlawi mengajar hadis di Madrasah Darul Uluum Delhi.  Banyak  ulama'  hadis  yang  dapat  dilahirkannya  dan  banyak  pula  di antara mereka yang mengarang kitab-kitab hadis yang penting dan menjadi bahan rujukan para pengkaji dalam bab ini.


Syah Abdul Aziz Bin Syah Waliyullah Ad-Dahlawi adalah pewaris ilmu dan bakat ayahnya.  Beliau  bersama  tiga  orang  saudaranya  yang  lain  iaitu  Syah  Abdul Qadir, Syah Rafi'uddin dan Syah Abdul Ghani telah dapat memenuhi cita-cita ayahnya. Mereka adalah empat orang bersaudara yang tidak dapat dilupakan peranannya dalam sejarah ilmu Hadis di tanah India.

Generasi  ini  kemudian  disambung  oleh  Jamaah  Muhaddissin  yang  diketuai oleh  Syekh  Muhammad  Ishaq  Ad-Dahlawi,  cucu  Syah  Abdul  Aziz  Ad-Dahlawi bersama  dengan  Syekh  Abdul  Hayy  bin  Hibatullah  Al-Burhanuwi,  Syekh  Abu Said Ad-Dahlawi dan Syekh Abdul Haq Bin Fadhullah Al-Ustmani

Setelah itu datanglah generasi baru yang dipimpin oleh Syekh Abdul Ghani bin Syekh  Abu  Said  Ad-Dahlawi  (wafat  tahun  1292H),  pengarang  kitab  "Injahul Hajah Fi Syarhi Sunani Ibni Majah". Syekh Abdul Ghani merupakan Khalifah dan pewaris ilmu dari Syekh Muhammad Ishaq Ad-Dahlawi.

Syekh  WIlayat   Ali  Al-Azhimabadi  juga   termasuk   ulama'   ahli   Hadis   yang masyhur pada waktu itu. Di samping sebagai seorang Muhaddith, beliau juga salah seorang pemimpin tentera Mujahiddin yang menyertai perjuangan Imam Ahmad bin Irfan Asy-Syahid. Banyak orang datang berguru dengannya. Mereka sangat kagum dengan peribadi beliau yang dapat menemukan antara kepahlawanan dan keilmuan yang mendalam.

Setelah  itu  datang  period  baru  yang  lebih  banyak  lagi  melahirkan  ulama'-ulama'  ahli  ilmu  Hadis.  Pada  period  ini,  pusat  pengajian  Ilmu  Hadis bukan hanya di kota Delhi sahaja, tetapi sudah tersebar di kota-kota lain.

Di Delhi, ulama' ahli Hadis berguru dengan Syekh Sayyid Nadzir Hussen Ad-Dahlawi (wafat tahun 1320H). Beliau telah mengajar ilmu Hadis selama 50 tahun sehingga dapat berguru dengan beliau seorang datuk dan cucunya. Kitatidak dapat mengira berapakah jumlah murid-muridnya. Pendek kata, di setiap kampung terdapat orang yang pernah berguru dengan beliau.

Di  Gangguh,  ahli  Hadis  berguru  dengan  Syekh  Rasyid  Ahmad  Al-Ghanghuh  (wafat tahun 1323H). Beliau adalah murid terbesar dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi. Beliau mengajar selama 30 tahun di pondok yang beliau dirikan di kampung  Gangguh  yang  jauh  di  pedalaman  itu.  Meskipun  demikian,  para penuntut  tetap  datang  ke  sana  untuk  mengambil  ilmunya.  Syekh  Rasyid Ahmad  Al-Gangguhi  biasanya  mengajar  semua  Kutubus-Sittah  (enam  buah
kitab Hadis yang masyhur itu) dan menamatkannya dalam satu tahun. Kitab karangan  beliau  yang  terkenal  ialah  "Al-Kaukabud  Durri  Ala  Jami'it  Tirmizi" dalam dua jilid besar dan kitab "Al-Kawakibud dari Alal Bukhari". Kedua kitab tersebut  adalah   kumpulan   dari   keterangan   yang   beliau   berikan   ketika mengajar   kitab   Hadis   Tirmizi   dan   kitab   Shahih   Bukhari   yang   telah dikumpulkan  oleh  murid  beliau  yang  bernama  Syekh  Muhammad  Yahya  Al-
Kandahlawi.

Di Lucknow, ahli Hadis berguru dengan Syekh Abdul Hayy bin Abdul Halim Al- Laknawi   (wafat   tahun   1304H).   Beliau   selain   mengajar,   juga   banyak mengarang kitab. Kitab karangannya lebih dari 110 buah. Di antaranya ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Urdu dan Persia. Kitab beliau ini  telah  menjadi  bahan  rujukan  ulama'  ahli  Hadis,  sama  ada  di  India mahupun  di  luar  negeri.  Di  antara  karangan  beliau  yang  terkenal  ialah "As- sia'yah   Fi   Syarhil   Wiqayah,   Mishbahud-Duja,   At-Ta'liqul   Mumajjad   'Ala Muwaththail  Imam  Muhammad,  Ar-Raf'u  Wat  Takmil  Fil  JARHI  Wat  Ta'dil, Imamul-Kalam Fima Yata'allaqu Bil Qiraati Khalfal Imam, Al-Fawaidul bahiyyah Fi Tarajimil Hanafiyyah" dan lain-lainnya.

Di Bhopal, ulama' Hadis berguru dengan Sayyid Shiddiq Hasan Khan (wafat tahun  1317H).  Beliau  juga  merupakan  salah  seorang  ulama'  India  yang banyak  mengarang.  Semua  karangannya  telah  mendapat  sambutan  baik  di kalangan ahli Hadis. Kitab karangan beliau berjumlah 222 buah yang meliputi berbagai ilmu dan perbahasan dan 56 buah di antaranya berbahasa Arab dan yang  lainnya  dalam  bahasa  Urdu  dan  Persia.  Di  antara  karangannya  yang terkenal   ialah   kitab   "Nuzulul   Abrar   Fi   Syarhi   Muntaqul   Akhbar"   (yang merupakan ringkasan dari kitab "Nailul Authar" karangan Imam Asy-Syaukani),

Al-Hiththah  Bi  Dzikri  Shihahis-Sittah,  (kitab  yang  membahaskan  masalah- masalah sulit yang terdapat di dalam Kutubus-Sittah), Miskul Khitam Fi Syarhi Bulughil Maram (dalam bahasa Persia), Fathul Allam Fi Syarhi Bulughil Maram (dalam  bahasa  Arab),  'Aunul  Bari  Fi  Halli  Adillatil  Bukhari,  (Syarah  Shahih Bukhari  dalam  empat  jilid  besar),  As-Sirajul  Wahhaj  Min  Kasyfi  Mathalibi Shahihi Muslim Ibnil Hajjaj (syarah Shahih Muslim), Fathulbayan Fi Maqashidil Quran  (Tafsir  Al-  Quran  dalam  sepuluh  jilid  besar),  Nailul  Maram  Fi  Tafsiri Ayatil  Ahkam  (kitab  yang  khusus  mentafsirkan  ayat-ayat  hukum),  Abjadul- Uluum,  AtTajul  Mukallal,  Al  Bughah  Fi  Ushulil  Lughah,  Al  alamul  Khaffaq  Fi Limil Isytiqaq" dan lain-lain.

Di  Bihar,  para  ahli  Hadis  berguru  dengan  Syekh  Syamsul-Haq  Ad-Diyanawi, murid   terbesar   Syekh   Sayyid   Nazir   Husen   Ad-Dahlawi.   Beliau   adalah pengarang kitab "At-Ta'liqul Mughni Fi Syarhid Daraquthni" dalam dua jilid dan kitab  "Ghayatul-Maqshud  Fi  Syarhi  Abi  Daud"  yang  kemudiannya  disiapkan oleh  muridnya  Syekh  Asyraf  Ad-Diyanawi  dan  kitab  itu  diberi  nama  "Aunul Ma'bud Fi Syarhi Abi Daud", syarah kitab Abu Daud yang tidak asing lagi bagi setiap orang mendalami kitab ini.

Setelah itu datang pula period baru yang berpusat di pesantren Darul Uluum Deoband  dan  pesantren  Mazhahirul  Uluum  Saharanpur  dan  di  beberapa tempat lain di Kota A'zamgarh.

Di Deoband, ilmu Hadis mulai berkembang pesat sejak Syekh Rasyid Ahmad Al-Ghanghuhi  datang  mengajar  ke  sana,  kemudia  disambung  oleh  Maulana Asaraf  Ali  Al-Tahanwi  (wafat  tahun  1362H).  Beliau  adalah  murid  terbesar Syekh Rasyid Ahmad Al-Ghanghuhi dan yang mewarisi ilmunya. Kitab beliau yang bernama "I'laus-Sunnan" dalam 18 jilid sudah cukup menjadi saksi atas kedalaman ilmu beliau di bidang ilmu Hadis dan Fiqh. Setelah itu disambung pula  oleh  Syekh  Mahmudul  Hasan  Ad-Deobandi  (wafat  tahun  1330H)  yang lebih terkenal dengan gelaran Syekhul Hind. Selain dari seorang ulama' ahli Hadis, beliau juga seorang muhajid yang gigih berjuang untuk membebaskan India dari jajahan Inggeris. Beberapa tahun lamanya beliau dibuang ke Pulau Andaman kerana Inggeris mencurigai beliau membuat gerakan bawah tanah yang sangat membahayakan imperialis Inggeris. Setelah itu datanglah giliran murid beliau yang bernama Syekh Anwar Syah Al-Kashmiri,  pengarang kitab Faidhul Bari Ala Sahahihil Bukhari yang merupakan keterangan singkat dan padat pada kitab Shahih Bukhari.

Di  Saharanpur,  pengajaran  ilmu  Hadis  mulai  giat  sejak  dari  Maulana  Khalil Ahmad  As-Saharanfuri  (wafat  tahun  1346H)  mulai  mengajar  di  madrasah Mazhahirul-Uluum Saharanpur. Beliau adalah salah seorang di antara khalifah dan  pewaris  ilmu  Syekh  Rashid  Ahmad  Al-Ghanghuhi  dan  beliau  adalah pengarang kitab "Bazlul Majhud Fi Halli Abi Daud" dalam 20 jilid besar yang merupakan syarah yang terlengkap kepada kitab Hadis Abu Daud dan beliau juga  adalah  pengarang  kitab  "At-Ta'liqat",  keterangan  singkat  kepada  kitab Shahih Bukhari.

Kemudian kedudukan Maulana Khalil Ahmad As-Saharanfuri dalam mengajar ilmu  Hadis  digantikan  oleh  muridnya,  Syekh  Yahya  Al-Kandahlawi.  Syekh Yahya    kemudiannya    digantikan    oleh    anaknya    yang    bernama    Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Selain dari mengajar, Syekh Zakaria juga banyak mengarang kitab. Kitab beliau yang terpenting ialah "Aujazaul Masalik Ila  Muwathhai  Malik"  syarah  yang  panjang  lebar  pada  kitab  Muwattho' karangan Imam Malik. Kitab ini terdiri dari enam jilid besar. Kitab lain ialah Kitab  "Al  Lami'ud-Dari  Fi  Syarhil  Bukhari"  dalam  empat  jilid  dan  kitab  "Al- Abwab  Wat  Tarajim  Lil  Bukhari"  yang  menerangkan  maksud  Imam  Bukhari dalam mentabwibkan (membuat bab) dalam kitabnya.

Di  kota  A'zamgarh  juga  banyak  ulama'  Hadis  yang  lahir  dan  mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu Hadis di tanah India. Di antara mereka yang terkenal ialah Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakpuri, pengarang kitab  "Tuhfatul  Ahwazi  Fi  Syarhit  Tirmizi"  dalam  lima  jilid  besar  dan  jilid pertama  khusus  untuk  Muqaddimah  yang  menerangkan  dasar-dasar  ilmu hadis yang amat penting diketahui oleh orang yang hendak memperdalami ilmu Hadis, khususnya sunan Tirmizi. Dan Maulana Ubaidullah Abdur Rahman, pengarang  kitab  "Al-Mir'at  Fi  Syarhil  Misykat"  dalam  empat  jilid  besar  yang merupakan  syarah  yang  terlengkap  dan  paling  merangkumi  permasalahan yang berhubungan dengan kitab "Misykatul Mashabih".

Kita  tidak  dapat  melupakan  peranan  Maulana  Habibul  Rahman  Al-A'zhami sebagai  seorang  pentashih,  pengulas  dan  penerbit  kitab  "Al-Mushannaf", karangan Imam Abdur Razzak Ash-Shan'ani seorang ulama' ahli Hadis yang berasal dari Yaman, Kitab ini telah diterbitkan dalam enam belas jilid besar. Demikian  juga  "Musnadul  Humaidi"  yang  juga  ditashih  dan  diterbitkan  oleh Syekh  Habibur  Rahman  Al-A'zhami.  Maulana  Habibur  Rahman  masih  hidup sehingga  kini  (1987) dan  beliau  mengajar ilmu Hadis di Madrasah Miftahul Uluum yang terdapat di daerah A'zamgrah.

Perhatian ulama' India di bidang ilmu Hadis ini tetap berterusan sehingga hari ini dan masih terdapat banyak lagi tokoh-tokoh generasi penerus yang hidup dan  memikul  tugas  ini.  Mereka  tetap  mempertahankan  kedudukan  mereka dalam mencapai darjat yang tinggi di dalam bidang Hadis sejak dari dua abad yang lalu.

Syekh  Muhammad  Rasyid  Ridha  (wafat  1935H)  seorang  ulama'  besar  dari Mesir  telah  mengakui  tentang  keunggulan  ulama'  India  dalam  menduduki martabat tertinggi di bidang ilmu Hadis. Beliau menyatakan:  "Kalau  bukan  kerana  usaha  ulama'  India  untuk  mendalami  ilmu  Hadis  di akhir-akhir ini, ia tentu telah hilang dan lenyap dari dunia Islam. Ilmu Hadis telah   lemah   dan   tidak   mendapat   perhatian   dari   ulama'   Mesir,   Syam (Palestine,  Jordan  dan  Syria)  dan  Hijaz  (Mekah  dan  Madinah)  sejak  daripermulaan abad kesepuluh hingga kini.


KARYA-KARYA TAMBAHAN

Selain dari apa yang disebutkan sebelum ini, ulama' ahli Hadis dari India juga
mempunyai karangan yang lain-lain, di antaranya ialah:

1. "Masyariqui-Anwar",  karangan  Syekh  Hasan  bin  Muhammad  Ash- Shaghani At-Lahori. Ia merupakan Kitab Hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam Kutubus-Sittah.

2. "Kanzul'   Ummal   fi   Sunanil   Aqwal   Wal   Af'al",   karangan   Syekh Alauddin Ali bin Hishamuddin Al-Muttaqi (wafat tahun 973H). Kitab ini sangat penting kepada orang yang hendak mendalami ilmu Hadis kerana  di  dalamnya  dihimpunkan  hadis-hadis  yang  bertebaran  di sana-sini dalam kitab-kitab hadis yang besar.

3. "Al'Urwatul  Wustqa  Limuttabi'I  Sunnati  Sayyidil  Wara",    karangan Syekh   Abdullah   Ash-Shiddiqi   Al-Alahabadi.   Kitab   ini   disusun mengikut susunan kitab-kitab Fiqh.

4. "Khairul Mawa'izh", karangan Syekh Abur-Raja Muhammad Zaman Asy-Syah  Jahanpuri,  sebuah  kitab  Hadis  yang  disusun  mengikut susunan kitab Raiyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi.

5. "Syarhul Muntaqa Libnul Jaruud", karangan Mufti Shibghatullah bin Muhammad Ghaust Asy-Syafi'I Al-Madrasi. "Sati'ul   Anwar   Min   Kalami   Sayyidil   Abrar",
Nashiruddin Al-Burhanpuri. karangan   Syekh

6. "HIdayatul-Ghawi fil Manhajis-Sawiyy Fith-Thibbin Nabawi", karangan Syekh    Muhammad    Ghaust    Al-Madrasi.    Sebuah    kitab    yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan perubatan.

7. "Sultanul Azkar", karangan Syekh Nurul Hasan bin Shiddiq Hassan Khan. Kitab ini merupakan ringkasan dari Kitab "Amalul Yaumi Wal Lailati", karangan Imam Ibnus-Sunni.
"Hadistul  Arba'iin",  karangan  Imam  Waliyullah  Ad-Dahlawi  telah menyebutkan  40  buah  hadis  yang  diriwayatkan  sampai  kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan Saidina Ali bin Abi Thalin r.a.

8. "Tarjumanus-Sunnah", karangan Syekh Badar Alam Al-Mirati dalam empat jilid besar.

9 "Astaarus Sunan", karangan Syekh Zhahir Ahsan An-Nimawi. Kitab yang  menyebut  hadis-hadis  yang  dijadikan  hujah  dalam  mazhab Hanafi dan kitab ini merupakan suatu pendekatan antara mazhab Hanafi  dengan  Al-Hadis  pada  beberapa  masalah  yang  dikatakan bahawa mazhab Hanafi bertentangan dengan hadis.

10 . "Syarhut-Thahawi", Karangan Syekh Muhammad Yusuf Al- Kandahlawi.

11. "At-Ta'liqus   Shabih   Ala   Misykatil-Mashabih",    karangan   Syekh Muhammad   Idris   Al-Kandahlawi.   Satu   syarahan   kepada   kitab "Misykat".

12. "Al-Mushaffa", karangan Syekh Ya'qub Al-Bayani Al-Lahori.
13. "Al-Muhalla", karangan Syekh Salamullah Ad-Dahlawi.
14. "Al-Mussawa", karangan Syekh Waliyullah Ad-Dahlawi.
15. "Al-Mushaffa",   karangan   Syekh   Waliyullah   Ad-Dahlawi   (dalam bahasa Persia).

SYARAH-SYARAH KITAB SHAHIH BUKHARI:
1."Hidayatus Salik", karangan Imam Mufti Shibghatullah Al-Madrasi.
2. " Faidhul Bari", karangan Sayyid Abdul Awwal Al-Hussaini.
3. "Al-Khairul Jari", karangan Syekh Ya'qub Al-Bayani Al-Lahori.
4. "Anwarul  Bari',  karangan  Syekh  Sayyed  Ahmad  Ridha  Al-Bajnuri (dalam bahasa Urdu).

SYARAH-SYARAH SHAHIH MUSLIM:
1."Al-Mu'allim", karangan Syekh Ya'qub Al-Bayani Al-Lahori.
2. “Al-Matharus-Tsajjaj Fi Syarhi Muslim Ibnil Hajjaj", karangan Syekh Waliyullah Ahmad Al-Muttaqi Al-Farrukhabadi.
3. "Fathul Mulhim", karangan Syekh Syabbir Ahmad Al-Ustnabu,

SYARAH SUNAN ABU DAUD:

1.  "At-Ta'liqul Mahmud", karangan Syekh Fakhrul Hasan Al-Ghanghuhi.

SYARAH TIRMIDZI:

1.  "Ja-izatusy Sya'wazi", karangan Syekh Wahiduzzaman Al-Laknawi.
2.  "Ath-Thibusy-Syaziyy", karangan Syekh Isyfaqur-Rahman Al-Kandahlawi.

SYARAH SUNAN NASAI:

1.  "Ar-Raudhur-Raba   Fi   Syarhi   Sunanil   Mujtaba"   (Sunan   Nasai),
karangan Syekh Wahiduzzaman Al-Laknawi.

SYARAH SUNAN IBNU MAJAH :

1.  "Raf'ul Ujajah", karangan Syekh Wahiduzzaman Al-Laknawi.

DALAM ILMU USHUL HADIS DAN ASMAUL-RIJAL:

1.   "Syarhu  Nukhbatil  Fakir,"  karangan  Syekh  Wahiduddin  Al-Alawi  Al-Ghujarati.
2.   "Im'anun   Nazhar   Fi   Syarhi   Nukhbatif   Fikar",   karangan Syekh Muhammad Akram As-Sindi.3.   "Bughyatul  Gharib  Fi  Mushthalahi  Astaril  Habib",  karangan  Sayyid Murtadha Al-Husaini Al-Bilkarami.
4.   "Al  'Ujalatun  Nafi'ah"  (dalam  bahasa  Persia),  karangan  Syekh  Syah Abdul Aziz bin Waliyullah Ad-Dahlawi.
5.   "Manhajul   Wushul   ila   Ishthilahi   Ahadistir-Rasul",   (dalam   bahasa Persia), karangan Sayyid Shiddiq Hasan Khan.
6.   "Al-Asmaul  Musaddad  Fi  Ruwati  Muwaththail  Imam  Muhammad", karangan Syekh Muhammad Idris An-Nakarami.
7.   "al-Hawi Ala Rijalit Thahawi," karangan Maulanan Habibur-Rahman Al-A'zhami.
8.   "Al-Yani'ul  Jani  Fi  Asanidis  Syekh  Abdul  Ghani",  karangan  Syekh Muhsin Yahya At-Turahati.

Dikutip dari buku :
SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI INDIA
K.H. AHMAD FAHMI ZAMZAM, MA (ABU ALI AL-BANJARI AN-NADWI AL-MALIKI)
DITERBITKAN OLEH BA'ALAWI KUALA LUMPUR 1 ZULKAEDAH 1431-H


Share on Google Plus

About Rizal IBNU MAKMUR

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar

WHAT IS YOUR OPINION?